Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62697Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62697