Nghiên cứu bào chế curucumin dạng phytosome và dạng PEG hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62765Nghiên cứu bào chế curucumin dạng phytosome và dạng PEG hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62765