Nghiên cứu thực trạng thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án khu đô thị mới Thanh Hà A, B (Cienco 5), huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và tác động đến đời sống, việc làm của người dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62787Nghiên cứu thực trạng thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án khu đô thị mới Thanh Hà A, B (Cienco 5), huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và tác động đến đời sống, việc làm của người dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62787