Quản lý các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62805Quản lý các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62805