Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62820Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62820