Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62838Pháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62838