Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn của Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62839Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn của Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62839