Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62866Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62866