Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62946Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62946