Tiến hóa các hệ thống cồn cát và vai trò của chúng đối với lịch sử bồi tụ châu thổ sông Mekong trong holocen muộn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62977Tiến hóa các hệ thống cồn cát và vai trò của chúng đối với lịch sử bồi tụ châu thổ sông Mekong trong holocen muộn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62977