Nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp kinh nghiệm của Hàn Quốc, Malaysia và đề xuất với Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63012Nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp kinh nghiệm của Hàn Quốc, Malaysia và đề xuất với Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63012