Một số giải pháp đảm bảo an ninh thương hiệu HSB của Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63048Một số giải pháp đảm bảo an ninh thương hiệu HSB của Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63048