Research FDI customers satisfaction with products and services of Techcombank, Bac Ninh Branch = Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp FDI với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63075Research FDI customers satisfaction with products and services of Techcombank, Bac Ninh Branch = Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp FDI với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Techcombank chi nhánh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63075