Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd trong loài Hến (Corbicula sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63114Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd trong loài Hến (Corbicula sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63114