Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63139Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63139