Nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63143Nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63143