Nghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Địa lý học: 603105

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63150Nghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Địa lý học: 603105

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63150