Đánh giá thực trạng hồ sơ địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nghiên cứu điểm tại hai xã Vinh An và Vinh Thanh) : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63186Đánh giá thực trạng hồ sơ địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nghiên cứu điểm tại hai xã Vinh An và Vinh Thanh) : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63186