Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do ngập lụt khu vực hạ lưu sông Cả : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63191Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do ngập lụt khu vực hạ lưu sông Cả : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63191