Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63205Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63205