Nghiên cứu cơ sở địa lý cho sử dụng hợp lý đất ngập nước khu vực Long Biên – Gia Lâm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63255Nghiên cứu cơ sở địa lý cho sử dụng hợp lý đất ngập nước khu vực Long Biên – Gia Lâm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63255