Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi : Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững(Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63265Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi : Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững(Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63265