Nghiên cứu về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63306Nghiên cứu về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63306