Đảng Bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử ở địa phương từ năm 2000 đến năm 2015 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63351Đảng Bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử ở địa phương từ năm 2000 đến năm 2015 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63351