Thiết chế tổ chức, quản lý và tệ nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63358Thiết chế tổ chức, quản lý và tệ nạn cường hào ở làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63358