Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Linh Khiếu-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Hiền-
dc.date.accessioned2018-12-28T03:00:22Z-
dc.date.available2018-12-28T03:00:22Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHoàng, T. H. (2017). Báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60320101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63375-
dc.description.abstract- Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất lượng tin bài phản ánh của báo chí Bắc Ninh về lĩnh vực đề tại nghiên cứu, từ đó tổng hợp các kết quả để đi đến đánh giá một cách khái quát về vị trí, vai trò của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ. - Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, luận văn đánh giá những thành công, hạn chế của báo chí Bắc Ninh trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ; những thách thức đặt ra đối với việc báo chí góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ (Ảnh hưởng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; nhận thức của xã hội về vai trò của báo chí nói chung, báo chí với việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống,với dân ca Quan họ; vai trò của hệ thống chính trị đối với việc phát huy vai trò báo chí đối với việc bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ; các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo chưa thực sự nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay). - Luận văn cũng đưa ra những giải pháp, khuyến nghị cụ thể liên quan tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, của người dân; vai trò của hệ thống chính trị trong việc góp phần thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ của báo chí hiện nay; Kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan báo chí Bắc Ninh và không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo tỉnh Bắc Ninh… Từ đó góp phần giúp cho hệ thống báo chí nói chung, báo chí Bắc Ninh nói riêng thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình trong hoạt động, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.format.extent123 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectBáo chí và tuyên truyềnvi
dc.subjectQuan họ Bắc Ninhvi
dc.titleBáo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic070.172 HO-H 2017 / 02050005175-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005175.pdf
  • Size : 5,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Linh Khiếu-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Hiền-
  dc.date.accessioned2018-12-28T03:00:22Z-
  dc.date.available2018-12-28T03:00:22Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationHoàng, T. H. (2017). Báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60320101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63375-
  dc.description.abstract- Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất lượng tin bài phản ánh của báo chí Bắc Ninh về lĩnh vực đề tại nghiên cứu, từ đó tổng hợp các kết quả để đi đến đánh giá một cách khái quát về vị trí, vai trò của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ. - Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, luận văn đánh giá những thành công, hạn chế của báo chí Bắc Ninh trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ; những thách thức đặt ra đối với việc báo chí góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ (Ảnh hưởng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; nhận thức của xã hội về vai trò của báo chí nói chung, báo chí với việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống,với dân ca Quan họ; vai trò của hệ thống chính trị đối với việc phát huy vai trò báo chí đối với việc bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ; các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo chưa thực sự nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay). - Luận văn cũng đưa ra những giải pháp, khuyến nghị cụ thể liên quan tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, của người dân; vai trò của hệ thống chính trị trong việc góp phần thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ của báo chí hiện nay; Kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan báo chí Bắc Ninh và không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo tỉnh Bắc Ninh… Từ đó góp phần giúp cho hệ thống báo chí nói chung, báo chí Bắc Ninh nói riêng thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình trong hoạt động, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.vi
  dc.format.extent123 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectBáo chí và tuyên truyềnvi
  dc.subjectQuan họ Bắc Ninhvi
  dc.titleBáo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic070.172 HO-H 2017 / 02050005175-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005175.pdf
  • Size : 5,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :