Từ Văn Miếu Phủ Tam Đới đến Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc - Truyền thống và hiện đại : Luận văn ThS. Lịch sử Văn hóa Việt Nam (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63377Từ Văn Miếu Phủ Tam Đới đến Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc - Truyền thống và hiện đại : Luận văn ThS. Lịch sử Văn hóa Việt Nam (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63377