Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN trên cơ sở màng kim loại xốp có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong y sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63426Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN trên cơ sở màng kim loại xốp có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong y sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63426