Pháp luật về xử lý bội chi ngân sách nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6352Pháp luật về xử lý bội chi ngân sách nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6352