Phát triển thư viện số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63560Phát triển thư viện số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63560