Phân lập Phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, sự cố định nitrogen của chúng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63610Phân lập Phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, sự cố định nitrogen của chúng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63610