Nghiên cứu phân lập thành phần hóa học của cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl. (Urticaceae) thu hái ở Yên Bái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63623Nghiên cứu phân lập thành phần hóa học của cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl. (Urticaceae) thu hái ở Yên Bái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63623