Đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở đảo Nam Du tỉnh Kiên Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63637Đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở đảo Nam Du tỉnh Kiên Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63637