Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen Vi sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63866Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen Vi sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63866