Địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội - qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6418Địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội - qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6418