Quản lý hoạt động nghiệp vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 : Luận văn ThS. Khoa học giao dục : 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64268Quản lý hoạt động nghiệp vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 : Luận văn ThS. Khoa học giao dục : 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64268