Đánh giá hình thức thi, kiểm tra kết thúc học phần của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64420Đánh giá hình thức thi, kiểm tra kết thúc học phần của học viên hệ Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64420