Phát triển doanh nghiệp trong trường đại học và những gợi ý chính sách về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64440Phát triển doanh nghiệp trong trường đại học và những gợi ý chính sách về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64440