Tinh sạch và xác định hoạt tính chitinase từ nấm diệt tuyến trùng Paecilomyces sp. P1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64598Tinh sạch và xác định hoạt tính chitinase từ nấm diệt tuyến trùng Paecilomyces sp. P1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64598