Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64632Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64632