Ảnh hưởng của việc bổ sung nấm mốc phân huỷ lignin đến đặc tính và khả năng phân hủy Cartap của hỗn hợp sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64822Ảnh hưởng của việc bổ sung nấm mốc phân huỷ lignin đến đặc tính và khả năng phân hủy Cartap của hỗn hợp sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64822