Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6486Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6486