Thử nghiệm đồng hóa dữ liệu radar trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64958Thử nghiệm đồng hóa dữ liệu radar trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64958