Tối ưu quy trình phân tích đa hình vùng Promoter của gen UGT1A1 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64977Tối ưu quy trình phân tích đa hình vùng Promoter của gen UGT1A1 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64977