A study on factors affecting listening comprehension of the eleventh grade students at a high school in Bac Ninh province = nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghe hiểu của học sinh lớp 11 tại trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh : M.A. T

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65096A study on factors affecting listening comprehension of the eleventh grade students at a high school in Bac Ninh province = nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghe hiểu của học sinh lớp 11 tại trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh : M.A. T

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65096