A study on the Features of Source culture, Target culture and International culture Represented in textbook Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 and Tiếng Anh 12 of the 10-Year Curriculum = Nghiên cứu những biểu hiện văn hóa nguồn, văn hóa đích và văn h

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65103A study on the Features of Source culture, Target culture and International culture Represented in textbook Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 and Tiếng Anh 12 of the 10-Year Curriculum = Nghiên cứu những biểu hiện văn hóa nguồn, văn hóa đích và văn h

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65103