Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình : Luận án TS. Kinh tế học: 603101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65123Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho nông nghiệp tỉnh Thái Bình : Luận án TS. Kinh tế học: 603101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65123