Mise en place d’une application de marketing intelligent = Phát triển một ứng dụng tiếp thị thông minh. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (Chương trình thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65144Mise en place d’une application de marketing intelligent = Phát triển một ứng dụng tiếp thị thông minh. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (Chương trình thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65144