Développement d'algorithmes pour l'isolement cellulaire basé sur la microscopie à fluorescence à haut débit = Phát triển thuật toán cho phân lập tế bào dựa trên kính hiển vi huỳnh quang thông lượng cao. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa p

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65145Développement d'algorithmes pour l'isolement cellulaire basé sur la microscopie à fluorescence à haut débit = Phát triển thuật toán cho phân lập tế bào dựa trên kính hiển vi huỳnh quang thông lượng cao. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa p

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65145