Nghiên cứu xây dựng hệ thống định vị trong nhà và công trình sử dụng cảm biến IMU : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông : 605202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65147Nghiên cứu xây dựng hệ thống định vị trong nhà và công trình sử dụng cảm biến IMU : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông : 605202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65147